İntibak ve Denklik Komisyonu

İntibak ve Denklik Komisyonu

İntibak ve Denklik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Doğan GÜLLÜ, Sorumlu Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Ayla KARATAŞ, Başkan

Bölüm / Program Komisyon Üyesi
Komisyon Başkanı Doç. Dr. Ayla KARATAŞ
BÖTE Böl. / Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül BAKAR ÇÖREZ
Eğitim Bilimleri Böl. / Rehberlik ve Psiko. Dan. Dr. Öğr. Üyesi O. Nejat AKFIRAT
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / Fen Bilg. Öğrt. Doç. Dr. Ayla KARATAŞ
Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / İlk. Matematik Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Ali Fuat YENİÇERİOĞLU
Sosyal Bil. ve Türkçe Eğit. Böl. / Türkçe Öğrt. Dr. Öğr. Üyesi Şenel GERÇEK
Temel Eğitim Böl. / Okul Öncesi Öğrt. Doç. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ

Öğr. Gör. Ayşe Hicret GÜDÜK

Temel Eğitim Böl. / Sınıf Öğrt. Doç. Dr. Sibel KAYA

Arş. Gör. Dr. Özlem TEZCAN

Yabancı Diller Eğitimi Böl. / İngilizce Öğrt. Öğr. Gör. Neslihan ATABEY

Öğr. Gör. Serkan GÜRKAN

Bölüm adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
DERS PROGRAMI VE SINAV KOMİSYONU GÖREVLERİ

Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç

Madde 1
Bu komisyonun amacı; Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesine yatay geçişle öğrenci kabulü ve YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olanların başarılı oldukları derslerden muafiyet ve intibakına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu komisyon, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesine, yatay geçişle ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrencilerin yatay geçişi, intibakı ve muafiyeti ile ilgili ilkeleri ve kuralları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 10.maddesinin a bendine dayanılarak kurulmuştur.

Tanımlar
Madde 4
Bu belgede geçen;
a. Fakülte: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
b. İntibak ve Denklik Komisyonu Başkanı: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nca görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen yönetici konumdaki sorumlu kişiyi ifade eder.
c. İntibak ve Denklik Komisyonu Üyesi: Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi ifade eder.

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı
Madde 5
a. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden sorumludur.
b. Dekan ya da ilgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.
c. Komisyonu toplantıya çağırır ve toplantı çalışmalarına başkanlık eder.
d. Gerektiğinde üyelere yönerge çerçevesinde görevler verir.
e. Eğitim Fakültesi’nin yatay geçiş, intibak ve muafiyet başvuru evraklarını alıp dosyaların komisyon üyelerince incelenmesini ve değerlendirilmesini sağlar.
f. Yatay geçiş, intibak ve muafiyet için başvuran öğrencilerin başvurularını belirlenen ilkeler doğrultusunda değerlendirerek asil ve yedek öğrenci listesinin hazırlanmasını sağlar ve durumu dekanlığa bir rapor ile bildirir.

Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları
Madde 6
Dekanlık adına, öğrencilerin yatay geçiş, intibak ve muafiyet işleri sürenin etkin uygulanması ile ilgili işlemleri ve yönetsel süreçleri yönetmekle ve yürütmekle yetkilidir. İntibak ve Denklik komisyonu yöneticisi, dekan tarafından yetkili kılınan bir dekan yardımcısına bağlıdır ve ilgili dekan yardımcısı işlemlerinden birinci derecede sorumlu ve yetkili kişidir.
Fakülte bölümlerinin 1.sınıflarına kayıt yaptıran öğrencilerin dekanlığa verdikleri muafiyet veya intibak dilekçeleri doğrultusunda, daha önce okumuş oldukları üniversitelerde almış oldukları derslerin içerik, ders saati ve kredileri ile AKTS’lerini inceleyerek, fakülte eğitim öğretim yönetmeliğine uygunluğunu kontrol eder, ölçütlerin uygunluğu saptanırsa öğrenciyi söz konusu derslerden muaf saymak veya intibakını yapmak ile ilgili bir rapor hazırlayarak dekanlığa bildirir. Ayrıca yatay geçiş ile fakülteye yatay geçiş yapan öğrencilerin, transkriptlerini inceleyerek fakültenin ilgili bölümlerine intibaklarını yapar.

Komisyon Üyeleri ve Görev Tanımı:
Madde 7
a. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden sorumludur.
b. Komisyon başkanı tarafından belirlenen zaman ve yerde toplantıya katılırlar.
c. Komisyon başkanı tarafından yönerge çerçevesinde verilen görevleri yerine getirirler.
d. Komisyon başkanın çağrısı ile her eğitim-öğretim yılının yarıyıl başlarında ve sonlarında yatay geçiş, intibak ve muafiyetle ilgili yaşanan sorunları belirlemek üzere toplanarak çözüm önerileri sunalar.

Genel İlkeler, Kontenjan ve Geçişler
Madde 8
a. Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasındaki önceden ilan edilen kişi sayısı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.
b. Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
c. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
d.Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretime sadece ikinci öğretim diploma programlarından yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan çerçevesinde yatay geçiş yapabilirler.
e. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Başvuru ve Değerlendirme
Madde 9
a. Yatay geçiş başvuruları her yıl akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde istenen belgelerle birlikte Eğitim Fakültesi Dekanlığına yapılır.
b. Başvuru dosyasının fakülte dekanlığına, teslim edilmesinden sonra ilgili komisyon tarafından evrakın başvuru koşullarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Yapılan incelemenin sonuçlanmasından sonra başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar verilir.
c. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan ölçütlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
d. Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.
e. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
f. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerince düzenlenen karşılıklar kullanılabilir. Uygulanacak olan karşılık yöntemi üniversite senatosu tarafından belirlenir.

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı
Madde 10
a. Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfası ve duyuru panolarında duyurulur.
b. Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin intibak programları, bu öğrencilerin yeni akademik yarıyıla diğer öğrencilerle aynı tarihte başlamasını sağlayacak biçimde yapılır.
c. Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dahilinde her adayın geldiği kurumdaki Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına (AGNO) göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.
d. Başvurunun kontenjandan fazla olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) eşitliği durumunda, ÖSS/YGS/LYS puanlarına da bakılarak, ÖSS/YGS/LYS puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.
e. Yine eşitliğin bozulmaması durumunda sıralamaya hangi adayın alınacağına ilgili Fakülte/Yüksekokul/ Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunca karar verilir. f. ÖSS/YGS/LYS sonucuna göre başvuran adaylarla birlikte YÖS,TCS, GRE, ABİTUR..vb sınavlar sonucuna göre başvuran adayların da olması ve AGNO eşitliği ile karşılaşılması durumunda ÖSS/YGS/LYS sonucuna göre başvuran aday öncelikle tercih edilir.
g. Sıralama sonucunda; kontenjan kadar asil liste ve en çok bir o kadar da yedek liste ilan edilir.
h. İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
ı. Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

İntibak İşlemleri
Madde 11
a. Yatay geçiş hakkı kazanan ve kaydı yapılan öğrenciler, geldikleri yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları derslerden, kesin kayıt oldukları programın öğretim planında yer alan derslere içerik ve kredi açısından eşdeğer olan derslerden muaf tutulurlar. Muafiyet işlemleri, Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile olur.
b. Öğrencilerin intibakları, derslerin başarı notları Kocaeli Üniversitesi Senatosu’nca belirlenen usullere göre Kocaeli Üniversitesi Ön Lisans -Lisans Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği not sistemine dönüştürülerek yapılır.
c. İntibak itiraz başvuruları, yatay geçişin yapıldığı yarıyılın ders kayıt dönemi sonuna kadar yapılır, itirazlar ilgili Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

Uygulama ve Yaptırım
Madde 12
Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer, yukarıda yer alan ilkelere uymadığı takdirde, dekanlık aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir.
a. Komisyon üyesi/üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır,
b. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi sorumludur.

Diğer Konular
Madde 13
Bu belgede sözü geçen komisyon görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.