Öğrenci Değişim Programları Komisyonu (Erasmus, Farabi, Mevlana)

Erasmus Komisyonu

Erasmus Komisyonu

Yrd. Doç. Dr. Doğan GÜLLÜ, Sorumlu Dekan Yardımcısı
Doç.Dr. Sibel KAYA, Başkan

Bölüm / Program Komisyon Üyesi
Komisyon Başkanı Doç. Dr. Sibel KAYA
BÖTE Böl. / Bilg. ve Öğrt. Tekn. Eğitimi Doç. Dr. Aynur GEÇER
Eğitim Bilimleri Böl. / Rehberlik ve Psiko. Dan. Yrd. Doç. Dr. O. Nejat AKFIRAT

Arş.Gör. Yaser ARSLAN

Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / Fen Bilg. Öğrt. Doç. Dr. Fikriye POLAT (Farabi, Mevlana)

Yrd. Doç. Dr. Ömer ACAR (Erasmus)

Matematik ve Fen Bil. Eğit. Böl. / İlk. Matematik Öğrt. Yrd. Doç. Dr. Cüneyt YAZICI (Farabi, Mevlana, Erasmus)
Sosyal Bil. ve Türkçe Eğit. Böl. / Türkçe Öğrt. Yrd. Doç. Dr. Serhat KÜÇÜK
Temel Eğitim Böl. / Okul Öncesi Öğrt. Yrd. Doç. Dr. Özlem GÜNEŞ
Temel Eğitim Böl. / Sınıf Öğrt. Doç. Dr. Sibel KAYA
Yabancı Diller Eğitimi Böl. / İngilizce Öğrt. Yrd. Doç. Dr. Sezen SEYMEN BİLGİN

Öğr. Gör. İrfan KURAN

Bölüm adına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

 

 

 

T.C.
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
ERASMUS ALT KOMİSYONU GÖREVLERİ

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1
Bu komisyonun amacı; Erasmus öğrenim ve ders verme hareketliliğine ilişkin kuralları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu komisyonun görev kapsamı, Erasmus öğrenim ve ders verme hareketliliği ilgili uyulması gereken kurallarıdır.
Dayanak
Maddde 3
Avrupa Komisyonu’nun belirlediği ve Erasmus Üniversite Beyannamesinde
yer alan ilkeler, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirlenen şartlar, uluslararası anlaşmalar ve ilgili YÖK mevzuatları bu yönergenin dayanağını oluşturur.

Tanımlar
Madde 4
Bu belgede geçen;
a. Birim: Eğitim Fakültesi bünyesindeki akademik ve idari birimleri
b. Topluma Hizmet Uygulaması ve Eğitim Koordinatörlüğü Komisyonu Üyesi: Bölüm görüşü alınarak Eğitim Fakültesi Dekanlığı’nca görevlendirilen ve bölümlere resmi yazı ile bildirilen sorumlu kişiyi ifade eder.

Komisyon Başkanı ve Görev Tanımı
Madde 5
a. Komisyonun çalışmalarına başkanlık eder.
b. Rektörlük Erasmus birimince belirlenen programın öngörülen Fakülte Erasmnus programındaki öğrencilerle ilgili işlemleri takip etmek,
c. Erasmus işlemlerini bölüm Erasmus temsilcilerinin bölümlerindeki zamanında yapmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almak
d. Yurt dışındaki üniversitelerle Erasmus anlaşmaları yapmak için gerekli girişimlerde bulunur, yapılmış anlaşmaları günceller.
e. İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.
Komisyon Başkanının Yetki ve Sorumlulukları
Madde 7
Dekanlık adına Erasmus öğrenim ve ders verme hareketliliği ile ilgili işlemleri ve bu sürece ait yönetsel süreçleri yönetmek ve yürütmekle yetkilidir. Erasmus komisyonu başkanı dekan tarafından yetkili kılınan bir dekan yardımcısı, Erasmus komisyonunun eylem ve işlemlerinden birinci derecede sorumlu yetkili kişidir.
Görev Tanımı:
Madde 8
a. Erasmus komisyon yöneticisi ilgili birim tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendileri sorumludur.
b. Erasmus öğrenim ve ders verme hareketliliği sisteminin yürütülmesinden sorumludur.
c. İlgili dekan yardımcısının oluru ile gerekli yazışma ve görevlendirmeleri yürütür.
Üyelerin Yetki ve Sorumlulukları
Madde 10
Üyeler bölüm görüşü alınarak dekanlık tarafından atanır. Bölüm yetkilileri, bölümü temsil eden komisyon üyesinin bu kurallara uygun davranmasından sorumludurlar ve bu amaçla gerekli önlemleri alır.
Görev Tanımı
Madde 11
Komisyon üyeleri, kendi bölümleri ile ilgili ikili anlaşmaları yaparak Erasmus programı başvuru sürecinde yurt dışına gidecek ve yurt dışından gelecek öğrencilere destek sağlarlar. Yurt dışına gidecek öğrenci seçimi gerçekleştikten sonra karşı kuruma öğrenci ile ilgili bilgileri karşı kuruma iletir ve öğrenci gitmeden önce öğrenim anlaşması ve tanınma belgelerini hazırlar. Öğrenci program sonunda Türkiye’ye döndükten sonra öğrenciden gerekli belgeleri alır ve denklik belgelerini hazırlayıp öğrenci işlerine ve uluslar arası ilişkiler birimine gönderirler.

Uygulama ve Yaptırım
Madde 12
Eğitim Fakültesi bölümleri ve ilgililer yukarıda yer alan ilkelere uyulmayan tüm durumlarda şu yaptırımlarda bulunurlar;
a. Toplantılara 3 kez katılmayan komisyon üyeleri sözlü ve yazılı olarak uyarılır,
b. Dekanlık tarafından görevlendirildiği andan itibaren bu belgede yer alan kurallara uyacağını kabul ve taahhüt eder. Belirtilen kurallara uyulmadığında bütün hukuki ve yönetimsel işlemlerden kendisi sorumludur.

Diğer Konular
Madde 13
Komisyon üyeleri komisyonla ilgili konuları görüşmek için ayda 1 kez toplanır.
Madde 14
Bu belgede sözü geçen komisyonun görev ve sorumlulukları Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.